About me / 关于我

个人信息

 • 洪全 / 炒饭君 / hq5544
 • 哔哩哔哩 / 前端工程师
 • 现居上海

联系方式

个人信息

工作经历

人人信 / 前端工程师

2015.05 - 2017.06

哔哩哔哩 / 前端工程师

2017.06 - 至今

CODING

⭐️⭐️⭐️

 • JavaScript(ES6、indexedDB、富文本编辑器)
 • HTML(pug)
 • CSS(stylus、sass)
 • vue
 • webpack
 • Chrome devtools
 • 小鹤双拼😏

⭐️⭐️

 • TypeScript
 • shell
 • SQL
 • React
 • Element
 • jQuery
 • 微信 js-sdk
 • Lerna
 • git
 • 英语(曾参与 vuex 官方文档的翻译)

⭐️

 • nodejs
 • HTTP 协议
 • pwa
 • nginx

上次更新 2019.06.30